Treball de Fi de Grau

Marc general, enfocament i tipologia

El TFG és un treball autònom i individual de l’estudiant que versarà sobre un tema integrador de les competències de la titulació. El TFG adoptarà la forma d’un document escrit, original i individual, realitzat sota la supervisió d’un tutor i defensat oralment davant un Tribunal. Les temàtiques poden ser diverses adaptant-se a les següents tipologies:

  1. Treballs de revisió, catalogació i recerca bibliogràfica. Consistiran en una avaluació critica i documentada de l’estat de la qüestió d’un tema concret de recerca bàsica o aplicada vinculats als diferents àmbits de la Biotecnologia. S’inclouen en aquesta modalitat els treballs basats en meta-anàlisis de resultats publicats que tinguin interès biotecnològic.
  2. Estudi, projecte o informe tècnic relacionat amb la indústria/empresa biotecnològica, o sectors afins, per resoldre una problemàtica determinada en qualsevol dels aspectes en què pot tenir competències un biotecnòleg.
  3. Proposta i desenvolupament d'una idea o pla de negoci relacionats amb l’activitat professional del biotecnòleg. S’inclouen en aquesta modalitat idees o plans de negocis relacionats amb productes, processos o activitats de negoci o la elaboració de la documentació d’una patent (Know-how) relacionades amb l’àmbit de la biotecnologia.
  4. Projecte de caràcter ètic-legal: s’inclouen en aquesta modalitat treballs que tractin qüestions relacionades amb aspectes de debat ètic relacionats amb l’exercici de la professió i que tinguin impacte sociològic rellevant.
  5. Proposta de projecte de Recerca: elaboració d’un projecte escrit de recerca bàsica o aplicada que haurà de seguir els models i formularis establerts en les convocatòries competitives.
  6. Projecte de divulgació científica: elaboració de material divulgatiu, utilitzant comunicació escrita o les TICS, d’un tema o temàtica científica que tingui interès social i que vagi adreçat al públic general. S’inclou en aquest apartat la divulgació científica de l’activitat desenvolupada pels grups de recerca de la UdL o centres adscrits o externs vinculats.
El TFG també podrà realitzar-se, amb les mateixes condicions establertes en aquesta normativa, en el marc d’un Programa de Mobilitat. En aquest cas, l’aprovació de la proposta, els terminis de presentació i l’avaluació estaran regulades per la normativa de mobilitat disponible a l’oficina de Relacions Internacionals de l’ETSEA.
 
Documentació:

Formulari selecció temàtiques del TFG, Grau en Biotecnologia.

Informe del tutor del TFG, Grau en Biotecnologia.

Full de conformitat del tutor per a la defensa del TFG, Grau en Biotecnologia.

Rubrica del TFG, Grau en Biotecnologia.

Normes d'estil del TFG, Grau en Biotecnologia.

Normativa del Treball Final de Grau (TFG)