Objectius i competències

Objectius formatius

L'objectiu general del títol és formar professionals de la biotecnologia capacitats per a l'obtenció i transformació de productes d'interès humà, utilitzant les tècniques modernes de la biologia i la genètica molecular a partir de la utilització d'organismes vius o de composts obtinguts dels esmentats organismes.

Objectius:
 • Adquirir els coneixements fonamentals en l'àrea de la Biotecnologia així com els coneixements procedents de l'avantguarda d'aquesta àrea.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el Grau per desenvolupar les competències que capacitin per a l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • Ser capaç de reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Tindre habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • Ser capaç de dissenyar el protocol d'un procés biotecnològic específic amb els requisits pràctics necessaris per dur-lo a terme i els seus paràmetres d'avaluació.

 • Saber usar organismes vius o composts obtinguts d'organismes vius per obtindre productes d'interès humà utilitzant les modernes tècniques desenvolupades en el camp de la biologia i la genètica molecular (enginyeria genètica, cultius cel·lulars, etc.).

 • Saber aplicar els coneixements a la producció vegetal i animal, el medi ambient, la indústria alimentària i la biomedicina.

 • Estar capacitat per treballar en empreses privades o organismes públics dels esmentats àmbits en la investigació, el desenvolupament o la producció de productes biotecnològics.

 • Tindre capacitat per dissenyar nous projectes biotecnològics (identificació d'aplicacions, idees de negoci, plans de treball, implantació de noves tècniques i equips) i per convèncer els ocupadors de la idoneïtat d'una innovació biotecnològica.

Competències

La formació adquirida en el grau donarà capacitació professional als titulats, que podrà ser complementada i ampliada en mestratges d'especialització.

Competències:
 • Dirigir i gestionar empreses de biotecnologia.

 • Desenvolupar aplicacions i protocols biotecnològics per obtindre productes d’interès humà.

 • Treballar en empreses biotecnològiques en la investigació, el desenvolupament o la producció de bioproductes.

 • Dissenyar projectes biotecnològics innovadors mitjançant la identificació d’aplicacions, idees de negoci, plans de treball i la implantació de noves tècniques i equips.

 • Conèixer i saber valorar els aspectes socials i econòmics dels avenços i aplicacions biotecnològics.

 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Sortides professionals

Els professionals amb aquest grau estaran capacitats per treballar en institucions públiques i empreses dels esmentats àmbits en investigació, desenvolupament o producció de productes biotecnològics.

Sortides professionals:
 • Assessorament legal, científic i tècnic.

 • Desenvolupament, producció i comercialització de bioproductes.

 • Docència.

 • Institucions de recerca i universitats públiques o privades.

 • Institucions públiques i empreses biotecnològiques vinculades a la producció vegetal i animal, el medi ambient, la indústria alimentària o la biomedicina.

 • Laboratoris de diagnòstic biotecnològic.